Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA CENTRUM   WOLONTARIATU

we WŁODAWIE

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1) CENTRUM WOLONTARIATU we WŁODAWIE jest Stowarzyszeniem i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. Nr 20 poz.104 ), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) oraz postanowień  niniejszego statutu.

2) Centrum Wolontariatu we Włodawie zwane dalej „Stowarzyszeniem”  posiada osobowość prawną.

3) Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą miejscowość Włodawa.

§ 3

1)  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywnej i społecznej pracy członków.

2)  Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

3)  Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych

spraw, mogą być również członkowie Stowarzyszenia.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

II. Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1)   promocja i organizacja wolontariatu;

2)   zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania działań

w charakterze wolontariuszy;

3)  zwiększenie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnienie idei pracy

woluntarystycznej;

4) wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez

oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy.

§ 7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działań a w szczególności:

1)  prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy – gromadzenie i dystrybucja

danych o osobach chcących pracować jako wolontariusze oraz osobach i instytucjach

pragnących korzystać z ich pomocy;

2)  organizację i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i instytucje

do podejmowania wzajemnej współpracy;

3) organizowanie seminariów, spotkań i uroczystości dotyczących wolontariatu;

4)  gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce woluntarystycznej;

5)  pomoc zainteresowanym w tworzeniu ośrodków organizujących wolontariat

na terenie Polski i wspieranie ich w działaniu;

6)  przygotowywanie i dystrybucja publikacji z zakresu wolontariatu;

7)  pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans

tych rodzin i osób, poprzez objęcie opieką woluntarystyczną;

8 )  podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

9)  działanie na rzecz mniejszości narodowych;

10)  ochronę i promocję zdrowia;

11)  działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

12)  promocję zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

13)  upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw

kobiet i mężczyzn;

14)  działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

15)  działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

16)   naukę, edukację i wychowanie;

17)  organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży oraz imprez krajoznawczych;

18)  działalność wspomagającą kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;

19)  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

20)  działalność na rzecz ochrony środowiska i przyrody oraz edukacji ekologicznej;

21)  upowszechnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie

patologiom społecznym;

22)  upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

23)  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

a także działania wspomagające rozwój demokracji;

24)  wspomaganie ratownictwa i ochrony ludności;

25)  pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;

26)  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między

społeczeństwami;

27)  działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo lub informacyjnie organizacje

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym

w pkt 21-23.

28) działalność na rzecz osób starszych.

 

2. Powyższa działalność mieści się w następujących kategoriach działalności według Polskiej

Klasyfikacji Działalności PKD:

1)      58.11. Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

2)      78.10. Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

3)      82.30.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

4)      85.51. Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

5)      85.52. Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

6)      85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

7)      88.10. Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8)      88.99. Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

9)      90.02. Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

10)  91.01.A DZIAŁALNOŚC BIBLIOTEK

11)  93.21. Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI

12)  94.99. Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3. Stowarzyszenie kieruje swoją działalność na rzecz ogółu społeczeństwa w szczególności

wspierając osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 8

1. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona zarówno jako działalność

nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego.

2. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie działalności

wymienionej w §7 punkty 1) ,2), 3), 4),6),9).

3. Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może prowadzić działalność

gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9

Stowarzyszenie może współpracować ze wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi

oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)  członków zwyczajnych

2)  członków wspierających

3)  członków honorowych

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna (obywatel polski

lub cudzoziemiec), która deklaruje chęć działania na rzecz Stowarzyszenia.

2. Kandydat na członka zwyczajnego musi posiadać rekomendację trzech aktualnych

członków Stowarzyszenia.

3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana

działalnością Stowarzyszenia oraz deklarujący na jego rzecz pomoc niematerialną lub

materialną.

4. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład  w rozwój

idei wolontariatu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla    Stowarzyszenia.

6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, zwykłą

większością głosów.

7. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków, zwykłą większością

głosów.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo do:

1)  czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2)  udziału w pracach Stowarzyszenia, zebraniach, odczytach konferencjach, sympozjach,

innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

3)  zgłaszania opinii, wniosków, postulatów wobec władz Stowarzyszenia;

4)  rekomendowania kandydata na członka Stowarzyszenia;

5)  członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 5 osób mają prawo do zaskarżania

Walnego Zgromadzenie Członków, uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków

Stowarzyszenia, w przypadku, o którym mowa w § 16 pkt 3;

6)  korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

7)  korzystania z innych uprawnień przewidzianych w Statucie lub Regulaminie oraz

wynikających z uchwał i działalności Stowarzyszenia;

§ 14

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)   aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;

2)   przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3)   regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 15

1.  Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,

posiada prawa określone w §13 pkt 2-7.

2.  Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych

świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3.  Członek wspierający, poprzez swoich przedstawicieli i członek honorowy mogą wchodzić

w skład Rady Programowej i uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia;

4.  Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1)  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej Zarządowi po

uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających

z  członkostwa w Stowarzyszeniu;

2)  śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3)  skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek

członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy;

4)  wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku rażącego naruszania Statutu,

Regulaminów  i Uchwał. Decyzje o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd w drodze uchwały zwykłą większością głosów;

5)  wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego

karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;

6)  pozbawienia członkostwa honorowego Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 17

W przypadkach określonych w § 16 pkt 1-5  Zarząd zawiadamia członka o skreśleniu

lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia oraz informuje o prawie

wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 7 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały.

§ 18

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone

w §17.

IV. Władze Stowarzyszenia

§19

1.      Władzami Stowarzyszenia są:

a)   Walne Zgromadzenie Członków;

b)   Zarząd;

c)   Komisja Rewizyjna.

2.   Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.

§ 20

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lat, a ich wybór odbywa się przy

głosowaniu jawnym podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 21

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia lub Zarządu

i Komisji Rewizyjnej, w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym,

że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1\3 liczby członków pochodzących  z wyboru.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 22

1.  Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższa władzą Stowarzyszenia.

 

 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w przypadku terminie, w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin, bez względu na liczbę obecnych.

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków towarzyszenia, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych.

3.  Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,

zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

 

zwoływane przez Zarząd na pisemny wniosek, co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane w terminie

miesięcznym od daty wpływu wniosków do Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)  uchwalanie głównych kierunków działalności stowarzyszenia;

2)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

3)  powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

4)  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5)  uchwalanie zmian w statucie;

6)  rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań

poszczególnych członków;

7)  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

8)   podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 24

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków,

co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 25

Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny później w tym samym miejscu.

 

 

Zarząd

§ 26

Zarząd składa się z 3-5 członków, spośród których na swym pierwszym posiedzeniu wyłania się prezesa i wiceprezesów.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działania w jego imieniu oraz

upoważnianie pracowników do działania w imieniu Stowarzyszenia w zakresie ich

kompetencji;

2) realizowanie Uchwał Walnego Zgromadzenia;

3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia

Członków;

5) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

6) opracowanie programu działalności Stowarzyszenia;

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

8) podejmowanie uchwal w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji

krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;

9) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

10) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;

11) ustalanie wysokości składek członkowskich;

12) powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określenie ich zadań;

13) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

14) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura posiadającego uprawnienia kierownika

zakładu pracy;

15) powoływanie i zatwierdzanie Rady Programowej;

16) zwoływanie i organizowanie posiedzeń Rady Programowej.

§ 28

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes (lub z jego upoważnienia wiceprezes) w miarę

potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej

trzech członków Zarządu, w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego

obrad.

3.  W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący komisji

Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia lub osoby wchodzące w skład

Rady Programowej.

Komisja Rewizyjna

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie

Przewodniczącego.

3. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlega mu

w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8

ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi

podmiotami prawnymi.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)  kontrolowanie przynajmniej 2 razy w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2)  przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie

wyjaśnień;

3)  składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Zarządu;

4)  wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia.

§ 31

1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich

członków Komisji.

2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

Rada Programowa

§ 32

Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia, przy Stowarzyszeniu

może być utworzona Rada Programowa.

1.  Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne lub prawne, które spełniają

jeden z poniższych warunków:

a)      wspierają działalność Stowarzyszenia lub są członkami wspierającymi;

b)      posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia;

c)      swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

d)     są znaczące ze względu na swój udział w społeczności lokalnej.

2.   Zmiany w składzie osobowej Rady Programowej mogą proponować:

a)      Zarząd;

b)      osoby wchodzące w skład Rady Programowej.

3.      Członkowie Rady Programowej wybierani są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,

przy obecności, co najmniej 3 członków Zarządu, spośród osób spełniających warunki określone w ust.1

4.      Skład Rady i jego zmiany zatwierdza Zarząd

5.      Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku

6.      Zarząd może zostać zobowiązany, by zwołać i zorganizować posiedzenie Rady Programowej

pisemnym wnioskiem popartym, przez co najmniej 3 osoby wchodzące w skład Rady Programowej

7.      Rada ma prawo opiniować bieżącą działalność Stowarzyszenia. Wnioski i opinie winny być

przedstawiane na Walnym Zgromadzeniu Członków lub Zarządowi w formie pisemnej.

8.      Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Stowarzyszenia.

V.  Działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 33

1. Do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia Zarząd może

upoważnić dwóch członków Stowarzyszenia, po uprzednim zapoznaniu się z koncepcjami

i zasadami, które maja być realizowane.

2. Członkowie prowadzący działalność gospodarczą składają Zarządowi okresowe

sprawozdania gospodarcze z tej działalności oraz informacje o trudnościach w

prowadzeniu działalności.

VI. Majątek Stowarzyszenia

§ 34

1.   Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2.   Fundusze Stowarzyszenia pochodzą:

  • ze składek członkowskich,
  • ze świadczeń członków wspierających, 
  • z dotacji z budżetu państwa,
  • ze spadków,
  • z darowizn,
  • z zapisów,
  • z pomocy zagranicznej,
  • z wpływów z działalności gospodarczej wg ściśle określonych zasad w odrębnych  przepisach,
  • z innych dozwolonych źródeł.

3.   Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

i nie mogą być przeznaczone do podziału miedzy jego członków.

§ 35

1.   Decyzje w sprawie zbywania i obciążania majątku nieruchomego podejmowane są przez

Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Członków.

2.   Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego podejmowane są przez

Zarząd w zakresie swoich środków i stanu posiadania.

3.   Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli wymagane jest

współdziałanie i podpis dwóch członków Zarządu.

4.  Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu

łącznie.

§ 36

Stowarzyszenie:

1)  nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do

jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają

w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego  stopnia albo są związani z tytułu

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”.

2)  nie przekazuje jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności,

jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3) nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz  ich osób bliskich

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio

wynika ze statutowego celu organizacji.

4) nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,

w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37

Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie  większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych.

§ 38

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych.

§ 39

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Zastrzega się przekazanie majątku na cele zbliżone celom Stowarzyszenia.

statut-aktualny do pobrania