Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „W moim domu nic się nie marnuje”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprasza członków Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”. Podstawowym zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca, a prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 10 sierpnia.

Konkurs dla KGW

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest popularyzacja właściwych zachowań ekologicznych stosowanych w gospodarstwie domowym, a także zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu, które można w prosty sposób wprowadzać we własnych domach.  Ponadto konkurs ma również na celu:

 • zwrócenie uwagi członków gospodarstw na kwestie zmian klimatu i zachęcenie ich do poszerzania wiedzy w tym zakresie.
 • umożliwienie w prosty, przyjemny i kreatywny sposób zaangażowania się w tworzenie treści edukacyjnych nt. konieczności codziennego dbania o klimat, co w przyszłości może przyczynić się do większego, społecznego zaangażowania w inicjatywy proekologiczne. 

Zasady konkursu i wymagania dla pracy konkursowej

 1. Uczestnikiem konkursu może być Koło Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) lub wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. W zgłoszeniu (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy podać numer nadany w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich lub numer KRS.
 2. Konkurs polega na przygotowaniu pracy konkursowej w formie opisu ekopraktyki (działania, które wywierają pozytywny wpływ na klimat), którą warto wdrożyć w domu w celu m.in. oszczędzania wody, energii elektrycznej, niemarnowania żywności itp. 
 3. Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu we własnym domu.
 4. Długość opisu wdrożonej ekopraktyki nie może przekraczać 3 tysięcy znaków licząc ze spacjami.
 5. W przypadku ekopraktyki napisanej odręcznie, opis musi zmieścić się na jednej stronie A4.
 6. W zgłoszeniu powinien znaleźć się:
 • opis ekopraktyki,
 • wyjaśnienie na czym ona polega,
 • jakie daje rezultaty,
 • powody, dla których warto ją wdrożyć. 
 1. Zabronione jest stosowanie zabiegów polegających na łączeniu elementów pochodzących z innych źródeł np. fragmentów treści lub zdjęćPoszczególne zasady i szczegóły dotyczące ekopraktyki muszą zostać samodzielnie opisane przez Członków Kół Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenia do konkursu

 1. Zgłoszenie do konkursu polega na przesłaniu zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkursy@38pr.pl albo listem poleconym na adres: 38PR& Content Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 47/49, 97-729 Łódź z dopiskiem „Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich”.
 2. Zgłoszenie musi być podpisane nazwą Koła Gospodyń Wiejskich wraz z podanym KRS. Należy także podać imię i nazwisko autora lub autorów ekopraktyki oraz stanowisko zajmowane w strukturze KGW. Zgłoszenie musi być podpisane przez przedstawiciela KGW.
 3. Formularz w części I, w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich, wypełnia i podpisuje ich przedstawiciel. Formularz w części II podpisują wszyscy członkowie Koła Gospodyń Wiejskich, które brały udział w przygotowaniu zgłoszenia konkursowego.
 4. Koło wysyłając zgłoszenie na warunkach określonych w regulaminie potwierdza, że członkowie biorący udział w przygotowaniu pracy konkursowej, zapoznali się z treścią regulaminu i akceptują go.
 5. W przypadku, gdy zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek osoby fizycznej, Koło zgłaszające pracę konkursową jest zobowiązane dołączyć do zgłoszenia oświadczenie tej osoby wyrażające zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach pracy konkursowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Zgłoszenie może zostać wklejone w treść e-maila lub załączone w pliku tekstowym Word, bądź skanem. Może zostać również wydrukowane i przesłane listem poleconym, a także napisane odręcznie:
 • w tytule e-maila należy wpisać: „Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „W moim domu nic się nie marnuje”;
 • w przypadku zgłoszenia przesyłanego listem poleconym należy dopisać na kopercie: „Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich”.
 1. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może przesłać maksymalnie trzy Zgłoszenia:
 • w jednym zgłoszeniu może być opisana tylko jedna ekopraktyka;
 • do każdej opisanej ekopraktyki można dodać maksymalnie dwa zdjęcia obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.

Ocena prac konkursowych

Zgłoszenia konkursowe zostaną poddane ocenie przez specjalną komisję, w której skład wejdą przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przy wyborze najlepszych prac, członkowie komisji szczególną uwagę będą zwracać na pięć aspektów:

 • zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu,  
 • oryginalność ekopraktyki,  
 • pozytywny wpływ na klimat,  
 • użyteczność i łatwość powszechnego zastosowania ekopraktyki, 
 • kreatywność, innowacyjność i wartość poznawczą.  

Ocena prac konkursowych przez Komisję konkursową odbywa się poprzez zsumowanie liczby punktów, jakie danej pracy konkursowej przyznali poszczególni członkowie komisji.

Nagrody

Tytuł laureatów uzyskają 3 najwyżej ocenione prace, a dodatkowo komisja konkursowa przyzna maksymalnie 7 wyróżnień. Zwycięskie zgłoszenia otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe:

1. miejsce – 9 500 zł,  

2. miejsce – 6 500 zł, 

3. miejsce – 3 000 zł, 

Środki finansowe powinny zostać wykorzystane do promowania postaw proekologicznych wśród innych mieszkańców gmin, na terenie których działają nagrodzone Koła Gospodyń Wiejskich. Mogą zostać również przeznaczone na zakup przedmiotów i urządzeń, które pomogą członkom Koła wprowadzać zmiany korzystne dla środowiska. Wśród nich mogą znaleźć się m.in.: 

 • Ekologiczne zastawy na spotkanie organizowane przez KGW;  
 • Wymiana żarówek na energooszczędne w siedzibie KGW;
 • Maszyny do szycia, na których członkowie będą naprawiać ubrania lub szyć sobie stroje. 
 • Sprzęty AGD do siedziby KGW z programem EKO i dobrą klasą energetyczną;  
 • Książki o tematyce ekologicznej do użytku dla KGW; 
 • Wycieczka dla KGW o tematyce ekologicznej przeprowadzona w ramach zewnętrznych podmiotów (np. Centrum Edukacji Przyrodniczej lub Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej). 

Nagrodzone prace laureatów oraz wyróżnione zgłoszenia zostaną umieszczone w e-booku „Domowy Poradnik Ekonawyków”. Każda ekopraktyka zostanie podpisana nazwą Koła, które dokonało zgłoszenia. Ebook zostanie opublikowany m.in. na stronie kampanii „Nasz Klimat”: www.naszklimat.gov.pl

Dodatkowe informacje

W razie pytań dotyczących Konkursu zachęcamy do kontaktu mailowego: alicja.kosmalska@38pr.pl lub telefonicznego: 505 265 268

Szczegóły w regulaminie konkursu – Link do regulaminu

mkisnfosigw

Materiały

Regulamin Konkursu Kół Gospodyń Wiejskich
Tekst​_jednolity​_Regulamin​_Konkursu​_Kół​_Gospodyń​_Wiejskich​_0807.pdf 0.56MB
Załącznik numer 1 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik​_numer​_1​_Formularz​_zgłoszeniowy.docx 0.18MB
Załącznik numer 2 OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Załącznik​_numer​_2​_OŚWIADCZENIE​_O​_UDZIELENIU​_ZGODY​_NA​_ROZPOWSZECHNIANIE​_WIZERUNKU.docx 0.17MB

„Moje miejsce na Ziemi” Trwa V edycja programu grantowego

Trwa nabór wniosków w ramach V edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. Program przewiduje dofinansowanie pomysłów na działania realizowane w małych ojczyznach. Organizatorem programu jest Fundacja ORLEN.

Planowane projekty mogą być związane z ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt oraz zrównoważonym rozwojem.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły publiczne, przedszkola publiczne, koła gospodyń wiejskich, kościelne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczno-zawodowe rolników.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2022 r.

Lista wniosków, którym przyznano grant zostanie ogłoszona na stronie Fundacji do 3 października 2022 r

Opis programu na naszej stronie internetowej znajduje się TUTAJ.

Konkursy dla NGO – informacja

Ten upalny poniedziałek zaczynamy od zastawienia konkursów z zeszłego tygodnia.

Jeśli nie jesteście na urlopach – zacznijcie pisanie:

🔴Fundacja Empiria i Wiedza Kierunek Sukces https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/kierunek-sukces

🔴Fundacja PZU z Kulturą https://fundacja.pzu.pl/…/ruszyla_XVIII_edycja…

🔴V4 Gen Mini-Grant https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/

🔴Muza Dei Prawda Dobro Piękno – Łączy Nas Kultura https://muzadei.pl/laczynaskultura/

🔴Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Uwolnij cyfrowy potencjał https://www.kompetencje3-0.pl/

#konkursydlango #granty #ngos

GRANTY NA PROJEKTY DLA OSÓB W WIEKU 60+

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu grantowego „Generacja 6.0”.
Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw skierowanych do osób w wieku 60+.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty skierowane do seniorów z gmin liczących do 25.000 mieszkańców.

Wnioski o #granty mogą składać:

 1. Fundacje.
 2. Stowarzyszenia.
 3. Biblioteki publiczne.
 4. Domy kultury.
 5. Gminy.
 6. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez #ARiMR.
  Organizatorem konkursu jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.
  Ostateczny termin składania wniosków upływa 26 sierpnia 2022 r.
  Więcej: https://granty.pl/499311

Konkurs Grantowy – dla publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

NGO – Konkursy. Granty. Dotacje

Nabór wniosków – RUNDA 2 przedłużony do 14 czerwca!❗

👉Informujemy, że nabór wniosków w drugiej rundzie konkursu grantowego organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” został przedłużony i potrwa do 1⃣4⃣ czerwca 2022 r. do godz. 2⃣3⃣:5⃣9⃣.

👉Do udziału w konkursie zapraszamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Wnioski aplikacyjne należy składać poprzez formularz aplikacyjny dostępny przez generator wniosków Witkac.pl ➡https://witkac.pl/#/contest/view?id=20871.

ℹPrzed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, załącznikami oraz instrukcją wypełnienia formularza aplikacyjnego.
Aktualna dokumentacja konkursowa dostępna jest w zakładce Dokumentacja od 2.06.2022 r.

👉https://tiny.pl/9bg3s

Zapraszamy do aplikowania.