Zapytanie ofertowe – prelegent

Zapytanie ofertowe – pobierz

Włodawa, 07-03-2014 r.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie

Al. J. Piłsudskiego  41, 22-200 Włodawa                                                     
tel.: 82 572 14 44 kom. 723 055 723                                                                       

NIP: 5651500479
REGON 060286165

Zaproszenie do złożenia oferty 

I.        Postanowienia wstępne

  1. Postępowanie odbywa się zgodnie z § 20 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA – POKL.05.04.02-00-468/10 z dnia 08.10.2010r. „Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet V- Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
  2. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
  3. Zama­wia­jący nie jest zobli­go­wany do sto­so­wa­nia ustawy Prawo Zamó­wień Publicz­nych. Przedmiotowe zapytanie nie jest prowadzone zgodnie z Ustawą PZP.
  4. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie www.wolontariat-wlodawa.cba.pl, oraz  w siedzibie Projektu „Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych”
  5. KOD CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

II.      Przedmiot zamówienia

Czytaj dalej „Zapytanie ofertowe – prelegent”