Wolontariat szkolny

Szkolne kluby wolontariusza to grupy młodych, aktywnych ludzi, którzy niosą pomoc potrzebującym,włączają się w rozwiązywanie lokalnych problemów. Członkami klubów zostają nie tylko uczniowie danej szkoły i kadra pedagogiczna.  Mogą być nimi również absolwenci szkoły i rodzice, jako osoby wspierające działalność młodzieży.

W myśl definicji wolontariatu angażują się oni w działania klubu:
świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie

Młodzież skupiona w szkolnych klubach wolontariusza podejmuje działania na rzecz dwóch środowisk:

  • społeczności szkolnej – jest to zazwyczaj pomoc koleżeńska (uczniowie ze starszych klas pomagają młodszym uczniom, którzy mają trudności w nauce, wspólnie organizują przedsięwzięcia, akcje, np. zbiórki książek dla potrzebujących rówieśników itp.),
  • środowiska lokalnego (ochotnicy pomagają osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, organizują zbiórki, kwesty, zajęcia w świetlicach dla dzieci, prowadzą zajęcia informatyczne)